Нова задача!

17/01/2010

Още една нова задача:


Неко О е център на описаната около остроъгълния триъгълник АВС окръжност. Ако M, N и К са точки съответно от страните ВС, СА и АВ на триъгълника и отсечките АМ, BN и СК минават през О, да се докаже равенството

\frac{1}{AM }+\frac{1}{BN }+\frac{1}{ CK}=\frac{2}{R }

, където R е радиусът на описаната окръжност.

Leave a Reply